ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Vellum Α. Ε. δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management SystemISMS ) με σκοπό την προστασία της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας σύμφωνα με το  εξής πεδίο εφαρμογής :

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής

Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού

σύμφωνα με τις απαιτήσεις:

  • Του διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 27001:2013
  • Της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς Νομοθεσίας

Με γνώμονα τα παραπάνω, η εταιρεία μας:

  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία της Ιδιωτικότητας
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους προμηθευτές που συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών
  • Διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Διαχείρισης
  • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και παρέχει συνεχώς τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει