Μελέτη Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών–BPR

Η μελέτης αναδιοργάνωσης γίνεται σε συνδυασμό με την υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και αποβλέπει στην αριστοποίηση της απόδοσης του.

Με ενδιαφέρει

Ο σκοπός της Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών–BPR

Μελέτες BPR, δηλαδή μελέτες αναδιοργάνωσης και ανασχεδιασμού εταιρικών διαδικασιών, στα πλαίσια ενός έργου υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Αποσκοπούν στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών και των λειτουργιών και πιθανότατα των πολιτικών και των αρχών μίας εταιρείας και στην υλοποίηση του νέου τρόπου επιχειρείν με την βοήθεια του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Κατά την υλοποίηση μπορεί να αναπτυχθούν νέες κωδικοποιήσεις (Πελατών, Ειδών, κ.α.), νέοι χαρακτηρισμοί, να σχεδιαστεί νέο Λογιστικό Σχέδιο Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, να αποφασιστεί νέα κοστολόγηση κ.α.

Πότε εφαρμόζεται

Οι μελέτες BPR θα πρέπει να προηγηθούν την φάση εγκατάστασης / παραμετροποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος ώστε το τελικό παραδοτέο να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης και όχι αντιστρόφως.


Η μεθοδολογία μας

null
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με τη φάση των προσωπικών συνεντεύξεων (interviews) με τα στελέχη της εταιρείας. Ξεκινάει με τον γενικό διευθυντή ή επιχειρηµατία και συνεχίζει με τους υπόλοιπους ρόλους. Ανάλογα µε το οργανόγραµµα και τις δραστηριότητες συµµετέχουν οι διευθυντές όλων των τμημάτων.
null
Κατά τη συζήτηση γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ο τρόπος και η φιλοσοφία διοίκησης, καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται. Διαπιστώνονται δηλαδή τα Σηµαντικά Κριτήρια Επιτυχίας και τους Κρίσιµους Παράγοντες Επιτυχίας («Key Success Indicators» και «Key Success Factors») της εταιρείας αλλά και κάθε διεύθυνσης / τµήµατος ξεχωριστά.
null
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων γίνεται συζήτηση για όλα αυτά τα θέµατα του τοµέα ευθύνης του διευθυντή, οι αλληλεπιδράσεις της απόδοσης του τµήµατος από άλλα τµήµατα, η συλλογή σημαντικών αναφορών, εισερχόµενες ή παραγόµενες. Επίσης, καταγράφεται η γενική ροή των λειτουργιών και πληροφοριών, καθώς και τα προβλήµατα που αναφέρονται.
null
Στη συνέχεια, µε βάση συγκεκριµένη µεθοδολογία και προσέγγιση, µελετώνται και επεξεργάζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας. Οι προτάσεις υπό µορφή εναλλακτικών σεναρίων συζητούνται µαζί της για την επιλογή του καταλληλότερου εξ’ αυτών.

Τομείς εφαρμογής

Οι τοµείς που δίνεται έµφαση είναι:
• Όραµα / Vision
• Στρατηγική / Strategy
• Επιχειρησιακό Περιβάλλον / Business Environment
• Ανταγωνιστικό Τοπίο / Competition
• Φιλοσοφία ∆ιοίκησης και
• Λειτουργία / Operations

Για να είναι οι προτάσεις υλοποιήσιµες βασίζονται πάντα στην παρούσα κατάσταση και στην εκτίµηση της δυνατότητας και της δέσµευσης της διοίκησης και των ανθρώπων της εταιρείας να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν τις προτεινόµενες αλλαγές. Ο στόχος δεν είναι να υλοποιηθεί ένα νέο σύστηµα αλλά να πετύχει η εταιρεία τα οράµατα και τους στόχους της µε το νέο σύστηµα.

Έτσι, αποκτάται σφαιρική αντίληψη για την εταιρεία και το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, µε αποτέλεσµα να τεκµηριωθούν οι προτάσεις για τα νέα ή βελτιωµένα συστήµατα της εταιρείας, όπως:

• Προϋπολογισµός και Προϋπολογιστικός Έλεγχος
• Κοστολόγηση και Κοστολογικός Έλεγχος
• Διοικητικές Αναφορές
• Λογιστικά Πρότυπα και Διαδικασίες
• Χρηµατοοικονοµικά Συστήµατα
• Οικονοµική Διαχείριση
• Διαδικασίες
• Προµήθειες – Αγορές
• Διαχείριση Αποθεµάτων – Αποθηκών
• Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
• Αυτοµατοποίηση των Πωλητών
• Πολιτική και Πρακτική Πληροφορικής, δηλαδή συστήµατα Hardware και Software
• Οργανωτική ∆οµή (Οργανόγραµµα εταιρείας)

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα Μελέτης BPR

Το τελικό παραδοτέο είναι μία έκθεση των προτάσεων που παρουσιάζεται στην διοίκηση της εταιρείας. Σε αυτήν την έκθεση γίνονται εναλλακτικές προτάσεις για την υλοποίηση των προτάσεων και περιγράφονται τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη συστημάτων διοίκησης και πληροφορικής, στους τομείς που αναφέρθηκαν.