Διαγνωστική Μελέτη – HSDR

Κάνουμε διάγνωση στις υπάρχουσες ευκαιρίες επενδύσεων σε τεχνολογίες και αναλύουμε όλα τα εναλλακτικά µελλοντικά σενάρια επενδύσεων.

Γιατί Διαγνωστική Μελέτη - HSDR;

To High Spot Diagnostic Review (HSDR) απευθύνεται σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε νέες διαδικασίες και νέα συστήµατα πληροφορικής και χρειάζονται µία γρήγορη διαγνωστική µελέτη η οποία θα αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση και τα εναλλακτικά µελλοντικά σενάρια επενδύσεων σε συστήµατα και τεχνολογίες.

 

Με το HSDR επιτυγχάνεται η διαδικασία της αναλυτικής µελέτης, σχεδιασµού, ανάπτυξης και εγκατάστασης των νέων συστηµάτων να είναι πιο αποτελεσµατική, διότι µε το HSDR το τελικό αποτέλεσµα θα είναι:
• Με ξεκάθαρους επιχειρηµατικούς στόχους
• Ολοκληρωµένο
• Σωστά ιεραρχηµένο / διαβαθµισµένο
• Ευθυγραµµισµένο µε την εταιρική στρατηγική

Vellum - Ο συνεργάτης σου στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Vellum - Ο συνεργάτης σου στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο Σκοπός ενός HSDR

Ένα HSDR έχει ως στόχο να γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις προς την διοίκηση της εταιρείας, διαβαθµισµένες κατά σπουδαιότητα, για νέα συστήµατα, µεθόδους, διαδικασίες, πολιτικές και οργανωτικές δοµές, που θα συντελέσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εταιρείας.

Πότε απαιτείται;

Η καλύτερη περίοδος για την διαγνωστική αυτή µελέτη είναι όταν µια εταιρεία διαπιστώσει ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγµή για να κάνει το επόµενο βήµα. Όταν δηλαδή έχει αποφασίσει να εγκαταστήσει νέα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης, µε σκοπό:

 • Την περαιτέρω αυτοµατοποίηση των υπαρχόντων διαδικασιών λειτουργίας, ως έχουν.
 • Την βελτίωση / αναβάθµιση των υπαρχόντων διαδικασιών και λειτουργιών µε παράλληλη αυτοµατοποίησή τους.
 • Την ανάπτυξη και εφαρµογή νέας οργανωτικής δοµής, νέων λειτουργιών και νέων πολιτικών (reengineering) που θα είναι αυτοµατοποιηµένες στο µέγιστο δυνατό βαθµό.

Πλεονεκτήματα

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με τη φάση των προσωπικών συνεντεύξεων (interviews) με τα στελέχη της εταιρείας. Ξεκινάει με τον γενικό διευθυντή ή επιχειρηµατία και συνεχίζει με τους υπόλοιπους ρόλους. Ανάλογα µε το οργανόγραµµα και τις δραστηριότητες συµµετέχουν οι διευθυντές όλων των τμημάτων.

Κατά τη συζήτηση γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ο τρόπος και η φιλοσοφία διοίκησης, καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται. Διαπιστώνονται δηλαδή τα Σηµαντικά Κριτήρια Επιτυχίας και τους Κρίσιµους Παράγοντες Επιτυχίας («Key Success Indicators» και «Key Success Factors») της εταιρείας αλλά και κάθε διεύθυνσης / τµήµατος ξεχωριστά.

Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με τη φάση των προσωπικών συνεντεύξεων (interviews) με τα στελέχη της εταιρείας. Ξεκινάει με τον γενικό διευθυντή ή επιχειρηµατία και συνεχίζει με τους υπόλοιπους ρόλους. Ανάλογα µε το οργανόγραµµα και τις δραστηριότητες συµµετέχουν οι διευθυντές όλων των τμημάτων.

Κατά τη συζήτηση γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ο τρόπος και η φιλοσοφία διοίκησης, καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται. Διαπιστώνονται δηλαδή τα Σηµαντικά Κριτήρια Επιτυχίας και τους Κρίσιµους Παράγοντες Επιτυχίας («Key Success Indicators» και «Key Success Factors») της εταιρείας αλλά και κάθε διεύθυνσης / τµήµατος ξεχωριστά.

Τομείς δραστηριότητας

Οι τοµείς που δίνεται έµφαση είναι:

 • Όραµα / Vision
 • Στρατηγική / Strategy
 • Επιχειρησιακό Περιβάλλον / Business Environment
 • Ανταγωνιστικό Τοπίο / Competition
 • Φιλοσοφία ∆ιοίκησης και
 • Λειτουργία / Operations

Για να είναι οι προτάσεις υλοποιήσιµες βασίζονται πάντα στην παρούσα κατάσταση και στην εκτίµηση της δυνατότητας και της δέσµευσης της διοίκησης και των ανθρώπων της εταιρείας να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν τις προτεινόµενες αλλαγές. Ο στόχος δεν είναι να υλοποιηθεί ένα νέο σύστηµα αλλά να πετύχει η εταιρεία τα οράµατα και τους στόχους της µε το νέο σύστηµα.

Έτσι, αποκτάται σφαιρική αντίληψη για την εταιρεία και το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, µε αποτέλεσµα να τεκµηριωθούν οι προτάσεις για τα νέα ή βελτιωµένα συστήµατα της εταιρείας, όπως:

 • Προϋπολογισµός και Προϋπολογιστικός Έλεγχος
 • Κοστολόγηση και Κοστολογικός Έλεγχος
 • Διοικητικές Αναφορές
 • Λογιστικά Πρότυπα και Διαδικασίες
 • Χρηµατοοικονοµικά Συστήµατα
 • Οικονοµική Διαχείριση
 • Διαδικασίες
 • Προµήθειες – Αγορές
 • Διαχείριση Αποθεµάτων – Αποθηκών
 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
 • Αυτοµατοποίηση των Πωλητών
 • Πολιτική και Πρακτική Πληροφορικής, δηλαδή συστήµατα Hardware και Software
 • Οργανωτική ∆οµή (Οργανόγραµµα εταιρείας)

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα HSDR

Το τελικό παραδοτέο του HSDR είναι µία συνοπτική έκθεση των ευρηµάτων και των αντίστοιχων προτάσεων που παρουσιάζεται στην διοίκηση της εταιρείας. Σε αυτήν την έκθεση γίνονται εναλλακτικές προτάσεις για την υλοποίηση των ευκαιριών που διαπιστώθηκαν και περιγράφονται τα επόµενα βήµατα για την ανάπτυξη συστηµάτων διοίκησης και πληροφορικής, στους τοµείς που αναφέρθηκαν.

Διάρκεια

Ένα HSDR, ανάλογα µε το µέγεθος και την οργάνωση της εταιρείας, διαρκεί µεταξύ πέντε και δεκαπέντε ημέρες, επιπλέον δύο-τρεις ηµέρες για την συνοπτική έκθεση και την παρουσίαση των ευρηµάτων.

Τι δεν είναι το HSDR

Το HSDR δεν έχει σαν σκοπό και δεν µπορεί, µέσα στο σύντοµο χρονικό διάστηµα που διενεργείται, να δώσει τελικές και λεπτοµερείς λύσεις. Ο µοναδικός του σκοπός είναι να διαγνώσει τοµείς όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στις λειτουργίες και στις διαδικασίες που εφαρµόζονται, καθώς και στις αντίστοιχες οργανωτικές δοµές που υπάρχουν, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Στόχος του επίσης είναι να κάνει εναλλακτικές προτάσεις, να τις ιεραρχήσει, και να προτείνει το σχεδιάγραµµα ενεργειών (Action Plan) για την εφαρµογή των προτάσεων αυτών.